Links

Leren-Werken
Informatieve website over de combinative werken en leren
www.leren-werken.nl

EVC
Erkenning Verworven Competenties
www.kenniscentrumevc.nl

NVI
Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen
www.nvio.nl

Arbeidsinspectie
Informatie website over de Arbeidsinspectie
www.arbeidsinspectie.nl

NBBU
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendbedrijven
www.nbbu.nl

ABU
Algemene Bond Uitzendondernemingen
De ABU is – al 52 jaar – dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 500 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie zo’n 65 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.
www.abu.nl

NEN 4400-01
De NEN 4400-1 norm is het nieuwe keurmerk voor de uitzendbranche. Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming; er wordt gekeken of een uitzendonderneming voldoet aan zijn verplichtingen uit arbeid. Met verplichtingen uit arbeid wordt in deze norm bedoeld: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de belastingdienst, het UWV en andere overheidsinstanties te beperken. De NEN 4400-1 norm stelt hoge eisen aan uitzendbureaus en beperkt daarmee de risico’s voor inleners. De NEN 4400-1 norm is te vinden op de website van de Stichting Normering Arbeid.
www.normeringarbeid.nl

Stichting Naleving CAO Uitzendbranche
De SNCU helpt u op weg door middel van een aantal tips dat u in acht kan nemen als u op zoek bent naar een bonafide uitzendbureau.
www.sncu.nl

VIA
Vereniging Internationale Arbeidsbemiddeling
www.via-eu.com

SKIA
Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling
www.skia-eu.com

COV
Centrale Organisatie voor de Vleessector
www.cov.nl

LTO Nederland
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
www.lto.nl

VNV
Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie
www.vleeswarenindustrie.eu

Bouwend Nederland
Vereniging voor Bouw- en Infrabedrijven
www.bouwendnederland.nl

SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Belastingdienst
www.belastingdienst.nl

UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
www.uwv.nl

UWV uitzendbranche
Specifieke informatie voor de uitzendbranche
www.uwv.nl/uitzendbranche

Weet hoe het zit
Informatieve website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
www.weethoehetzit.nl

Vreemdeling en Arbeid
Informatieve website over buitenlandse werknemers in Nederland
www.vreemdelingenarbeid.nl

SNCU
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
www.sncu.nl

STIPP
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
www.stippensioen.nl

STAF
Stichting ARBO Flexbranche
www.arboflexbranche.nl

STOOF
Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche
www.stoof-online.nl

RI&E
Steunpunt Risico Inventarisatie & Evaluatie
www.rie.nl

Identiteitsdocumenten
Informatie website over identiteitsdocumenten
www.identiteitsdocumenten.nl

ID Checker
Online identiteitscontrole
www.idchecker.nl